Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ Facebook:ประชาสัมพันธ์ อบต.ปาล์มพัฒนา Email:Palmpattana99@gmail.com
หน้าแรก
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
ข้อมูลผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Q&A
 
แผนงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนพัฒนาบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 
รายงาน
 
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กิจการสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประชาสัมพันธ์โครงการ,กิจกรรม
การพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
 
ทำเนียบบุคลากร
 
หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 37 คน
ประกาศวันที่  8 ตุลาคม 2564

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB.]
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๖
E-mail Address : saraban@palmpattana.go.th / Palmpattana99@gmail.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2016. www.palmpattana.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs