Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕
หน้าแรก
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 
แผนงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดการองค์ความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รายงาน
 
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
 คู่มือประชาชน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 52 คน
ประกาศวันที่  26 ตุลาคม 2561

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือประชาชน ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ขนาดไฟล์ : 7.69 MB.]
 ลำดับที่ 2 การขอจัดตั้งตลาด [ขนาดไฟล์ : 93 KB.]
 ลำดับที่ 3 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ขนาดไฟล์ : 94.5 KB.]
 ลำดับที่ 4 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ [ขนาดไฟล์ : 101 KB.]
 ลำดับที่ 5 การขอต่อใบอนุญาติจัดตั้งสถานที่ [ขนาดไฟล์ : 93 KB.]
 ลำดับที่ 6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ [ขนาดไฟล์ : 91 KB.]
 ลำดับที่ 7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ขนาดไฟล์ : 86 KB.]
 ลำดับที่ 8 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ขนาดไฟล์ : 82 KB.]
 ลำดับที่ 9 การยื่นขอรับเบี้ยความพิการ [ขนาดไฟล์ : 79.5 KB.]
 ลำดับที่ 10 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ขนาดไฟล์ : 81.5 KB.]
 ลำดับที่ 11 การรับชำระภาษีป้าย [ขนาดไฟล์ : 85 KB.]
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๖
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2016. www.palmpattana.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs